• คณะกรรมการบริษัท
  • คณะกรรมการตรวจสอบ
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  • คณะกรรมบริหารความเสี่ยง
  • คณะกรรมกำกับดูแลกิจการ
เกี่ยวกับ

คณะกรรมการบริษัท

กชมน ครองขวัญ B1
กชมน ครองขวัญ B1
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
กชมน ครองขวัญ B2
กชมน ครองขวัญ B2
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
กชมน ครองขวัญ B3
กชมน ครองขวัญ B3
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
กชมน ครองขวัญ B4
กชมน ครองขวัญ B4
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
เกี่ยวกับ

คณะกรรมการตรวจสอบ

กชมน ครองขวัญ
กชมน ครองขวัญ
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
กชมน ครองขวัญ
กชมน ครองขวัญ
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
กชมน ครองขวัญ
กชมน ครองขวัญ
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
กชมน ครองขวัญ
กชมน ครองขวัญ
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
กชมน ครองขวัญ
กชมน ครองขวัญ
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
กชมน ครองขวัญ
กชมน ครองขวัญ
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
กชมน ครองขวัญ
กชมน ครองขวัญ
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
เกี่ยวกับ

คณะกรรมการบริหาร

กชมน ครองขวัญ C1
กชมน ครองขวัญ C1
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
กชมน ครองขวัญ C2
กชมน ครองขวัญ C2
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
กชมน ครองขวัญ C3
กชมน ครองขวัญ C3
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
กชมน ครองขวัญ C4
กชมน ครองขวัญ C4
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
เกี่ยวกับ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กชมน ครองขวัญ D1
กชมน ครองขวัญ D1
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
กชมน ครองขวัญ D2
กชมน ครองขวัญ D2
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
กชมน ครองขวัญ D3
กชมน ครองขวัญ D3
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
กชมน ครองขวัญ D4
กชมน ครองขวัญ D4
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
กชมน ครองขวัญ D5
กชมน ครองขวัญ D5
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
เกี่ยวกับ

คณะกรรมบริหารความเสี่ยง

กชมน ครองขวัญ E1
กชมน ครองขวัญ E1
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
กชมน ครองขวัญ E2
กชมน ครองขวัญ E2
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
กชมน ครองขวัญ E3
กชมน ครองขวัญ E3
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
เกี่ยวกับ

คณะกรรมกำกับดูแลกิจการ

กชมน ครองขวัญ F1
กชมน ครองขวัญ F1
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
กชมน ครองขวัญ F2
กชมน ครองขวัญ F2
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
Staff Modal

ประวัติการทำงาน