• คณะกรรมการบริษัท
  • คณะกรรมการตรวจสอบ
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  • คณะกรรมบริหารความเสี่ยง
เกี่ยวกับ

คณะกรรมการบริษัท

นายชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์
นายชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์
ประธานกรรมการ
นายชูชีพ ยงวงศ์ไพบูลย์
นายชูชีพ ยงวงศ์ไพบูลย์
กรรมการ
นายกันต์ อรรฆย์วรวิทย์
นายกันต์ อรรฆย์วรวิทย์
กรรมการ
ดร.เพิ่มศิลป์ ยงวงศ์ไพบูลย์
ดร.เพิ่มศิลป์ ยงวงศ์ไพบูลย์
กรรมการ
พลเอก ดร.มนตรี ศุภาพร
กรรมการ/กรรมการอิสระ
นายกุศล ศรีเปารยะ
กรรมการ/กรรมการอิสระ
พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี
กรรมการ/กรรมการอิสระ
นายวัชรินทร์ ดวงดารา
กรรมการ/กรรมการอิสระ
นายฆฤณ ยงวงศ์ไพบูลย์
นายฆฤณ ยงวงศ์ไพบูลย์
กรรมการ/เลขานุการ
เกี่ยวกับ

คณะกรรมการตรวจสอบ

พลเอก ดร.มนตรี ศุภาพร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี
กรรมการตรวจสอบ
นายกุศล ศรีเปารยะ
กรรมการตรวจสอบ
นายวัชรินทร์ ดวงดารา
กรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับ

คณะกรรมการบริหาร

นายชูชีพ ยงวงศ์ไพบูลย์
นายชูชีพ ยงวงศ์ไพบูลย์
ประธานกรรมการบริหาร
ดร.เพิ่มศิลป์ ยงวงศ์ไพบูลย์
ดร.เพิ่มศิลป์ ยงวงศ์ไพบูลย์
กรรมการบริหารและเลขานุการ
นายฆฤณ ยงวงศ์ไพบูลย์
นายฆฤณ ยงวงศ์ไพบูลย์
กรรมการบริหาร
เกี่ยวกับ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายวัชรินทร์ ดวงดารา
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ดร.เพิ่มศิลป์ ยงวงศ์ไพบูลย์
ดร.เพิ่มศิลป์ ยงวงศ์ไพบูลย์
กรรมการและเลขานุการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เกี่ยวกับ

คณะกรรมบริหารความเสี่ยง

นายวัชรินทร์ ดวงดารา
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายกุศล ศรีเปารยะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายกันต์ อรรฆย์วรวิทย์
นายกันต์ อรรฆย์วรวิทย์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายฆฤณ ยงวงศ์ไพบูลย์
นายฆฤณ ยงวงศ์ไพบูลย์
กรรการและเลขานุการบริหารความเสี่ยง
Staff Modal

ประวัติการทำงาน